Breaking News

線穿針魔術

Dạy cách làm ảo thuật cho nắp chai bia xuyên vào chai bia cực phù thủy
Truco de magia: Aro y cadena

學會了這個魔術,以後阿嬤的針線就不用煩惱了.

source

From Google:


Dạy cách làm ảo thuật cho nắp chai bia xuyên vào chai bia cực phù thủy
Truco de magia: Aro y cadena

Check Also

Hướng dẫn làm ảo thuật với chai nước • Vivu

Multiplicar el dinero, truco de magia revelado 魔術方塊教學-基礎中的基礎-第一"層"攻略法 Diễn đàn việc làm online: http://workholdingonline.com/ Diễn …